top of page

Adquisició de producte local

Fomentem i utilitzem el comerç de proximitat com una peça indispensable en l'assoliment de la compra responsable. D'aquesta manera es redueixen les emissions de CO2 del transport de mercaderies i potencies empreses i comerços locals.

Producte local:

 

Mercats locals quan el comerç es desenvolupa íntegrament en l’àmbit de mobilitat habitual dels diferents agents que hi intervenen. A Catalunya s’ha estimat que podríem considerar com a locals aquells circuits que es donen en un radi de 50 o 60 quilòmetres (Valls, 2006).

http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/educacio_i_sostenibilitat/educacio_per_a_la_sostenibilitat/suport_educatiu/experiencies_centres/alimentacio/informacio/6/

https://www.km-0.cat

CONCEPTES

 

Venda de proximitat

La venda de proximitat és la venda de productes agroalimentaris procedents de la terra o de la ramaderia, o d’un procés d’elaboració o de transformació que es fa en favor del consumidor o consumidora final, directament o mitjançant la intervenció d’una persona intermediària, per part dels productors o agrupacions de productors agraris. La venda de proximitat inclou la venda directa i la venda en circuit curt.

El producte de proximitat és aquell que es ven d’acord amb els criteris de la venda de proximitat.

 

Circuit i canal de comercialització

És la que duen a terme productors o agrupacions de productors agraris en favor del consumidor o consumidora final amb la intervenció d’una persona intermediària.

La venda en circuit curt es pot fer a establiments minoristes, agro-botigues de les agrupacions de productors agraris que actuen com a intermediàries, a establiments de turisme rural i a establiments de restauració, inclosos els establiments de restauració col·lectiva, sempre que aquesta venda s’ajusti als criteris establerts en el Decret 24/2013, de 8 de gener, sobre l'acreditació de la venda de proximitat de productes agroalimentaris. La venda en circuit curt es pot efectuar també a distància, o bé de forma ambulant d’acord amb el que estableix la normativa vigent sobre comerç interior.

 

Km-0

Km 0 és un concepte. Fa referència a la distància que recorren els aliments des del lloc on es produeixen fins que arriben al consumidor; es tracta d’un concepte molt utilitzat en l’estudi de l’impacte ambiental o la petjada ecològica dels aliments. A més a més, és un dels conceptes entorn dels quals gira la filosofia slow food i  la seva xarxa de restaurants, els quals elaboren els menús amb productes que hagin recorregut, com a màxim, 100 Km des del seu lloc de producció fins al restaurant en qüestió. 

 

Venda directa

És la que fan directament els productors o les agrupacions de productors agraris en favor del consumidor o consumidora final, sense la intervenció de persona intermediària. La venda directa es pot dur a terme a la pròpia l’explotació, a agrobotigues de les agrupacions de productors agraris, a mercats locals, a fires-mercats o a altres llocs que no siguin establiments comercials permanents. La venda directa es pot efectuar també a distància o de forma ambulant, d’acord amb el que estableix la normativa vigent sobre comerç interior.

 

Confiem en productes amb etiquetes

Comprem productes amb etiquetes ja que ajuden en la reducció de la contaminació o petjada ecològica.

CONSELL:

L' elaboració d'un llistat amb els productes que necessitarem, la cerca de productes èticament responsables no només aconsegueix un estalvi a la butxaca, sinó que t'evita adquirir productes de més, reduint així el malvaratament. Elaborar un recorregut dels productes i establiments a visitar ajuda a fomentar un comerç local just i respectuós.

http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/educacio_i_sostenibilitat/educacio_per_a_la_sostenibilitat/suport_educatiu/experiencies_centres/alimentacio/informacio/6/

bottom of page